กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2550

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการฯ พ.ศ.2553

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราการ พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

พระราชบัญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและออกจากราชการฯพ.ศ.2561

ระเบียบ ก.คศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2548

ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2548

ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธฺการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *